کاردستی های من

همسرم،هستی همیشه مونس شبهای تارم گرنباشی روزوشب ازدوریت من بیقرارم! ای پناهم بی توباشم من غریب وبی پناهم من بهارانم همیشه چونکه هستی درکنارم هرزمان هستی صفاومهرمیباردبه خانه گرم میباشدهمیشه سردی این آشیانه محومیگردد تمام غصه وُ اشک شبانه چون توهستی بهترازآواوُهرشعروترانه ای نگینِ پُر بهاء انگشتراین دستهایم همسرم ای رازدارومونس این قصه هایم شادهستم باتومن درزندگی همرازهستم ای شریک دردها وُشکوها وُغصه هایم تک درخت خشک من بی تونزدهرگزجوانه چونکه هستی زندگی کردی برایم شادمانه دهم خردادماه روزت رسید

دی 94
1 پست
دی 92
1 پست